سال های گورباچف

گروه کتاب و رسانه

بتلهایم، شارل، ۱۳۸۱، سال های گورباچف، «انقلاب سوم» یا پرسترویکا، موخره بتلهایم بر ترجمه فارسی «محکومان» و «حاکمان»، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، ۲۵۹ صفحه.

کتاب حاضر با عنوان انقلاب سوم یا پرسترویکا موخره ای است که شارل بتلهایم به درخواست مترجم برای ترجمه فارسی دو کتاب محکومان و حاکمان تالیف کرد. ترجمه دو کتاب مذکور در اواخر سال ۱۹۸۸ به پایان رسیده بود. در این زمان کشور شوروی در بحبوحه ماجراهای پرسترویکا و سال های بحرانی گورباچف بود. بنابراین به نظر می رسید که انتشار دو جلد تحلیل دوران استالین که با دوره خروشچق و برژنف به پایان رسیده بودند، بدون توجه به تحولات گسترده جامعه شوروی در آن زمان ممکن نباشد.

تذکر مترجم
فصل اول – ملاحظات نخستین
فصل دوم – چرخش به سوی «اصلاح ریشه ای»
فصل سوم- نخستین مرحله اصلاح عمومی اقتصاد کشور
فصل چهارم- ملاحظاتی کلی درباره پروسترویکا در اقتصاد
فصل پنجم – پرسترویکا و «انقلاب ایدئولوژیک و سیاسی»
فصل ششم- پروسترویکا: چشم انداز عمومی پروژه گورباچفی
فصل هفتم: کارنامه فرایند پرسترویکا و مسائل کنونی و آتی

کتابنامه