سالهای ترامپ

سالهای ترامپ: پیش از توفان تا چشم اندازی بر جهان پساترامپ

کتاب جدید ناصر فکوهی با عنوان «سال های ترامپ» به وسیله انتشارات پل فیروزه و انسان شناسی منتشر شد. این کتاب در قطع رقعی و در ۳۱۸ صفحه در مهر ۱۴۰۰ منتشر شده و شامل مقالات و گفتگوهای ناصر فکوهی درباره آمریکا از دوران بوش پسر و اشغال افغانستان و عراق تا ابتدای ریاست جمهوری جرج بایدن می شود. استدلال اصلی کتاب نشان دادن نقش غالب جناح اقتصادی سیاسی و نظامی دست راست حزب جمهورخواه در سیاست خارجی آمریکا است که با روش های خود پس از جنگ جهانی دوم و دخالت گسترده نظامی در جهان به مثابه ضامن نقش رهبری اقتصادی آمریکا است. ثمره این سیاست، یعنی فاصله گرفتن آمریکا از سرمایه داری لیبرال اجتماعی و نزدیک به سوسیال دموکراسی اروپا و حرکت به سوی سرمایه داری نولیبرال با شروع از ریگان و تاچر ، جهان را به سوی سلطه دیکتاتوری های قبیله ای و قومی و ایدولوژیک و سر بر آوردن غول های پوپولیست، فاسد و مستبد نظیر چین و روسیه و در داخل آمریکا به رادیکالیسم نژادپرستی سفید و دو قطبی شدن و سقوط سیاست و بدل شدنش به نمایشی برای تقلب و کسب سود شد. ترامپیسم حاصل اصلی این سیاست بود که ممکن است آمریکا را به کلی زیر و رو کند. این کتاب دوره زمانی عمدتا ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ را در بر می گیرد و بخشی از آن نیز به توهمات، تخیلات و واقعیات در رابطه ایران و آمریکا اختصاص دارد.