روبر هرتز

انسان شناس

۱۸۸۲-۱۹۱۵

هرتز در سال ۱۸۸۲ در سن کلو(Saint Cloud) به دنیا آمد و در مدرسه عالی تربیت معلم (ENS) تحصیل کرد و در آنجا از جمله شاگردان امیل دورکیم بود. وس پس از موفقیت در آزمون دبیری فلسفه در سال ۱۹۰۴ به گروه سالنامه جامعه شناسی (Année Sociologique) پیوست و در سالهای ۱۹۰۵-۱۹۰۶ در لندن به تحصیل و کار بر رساله خود درباره « جنایت و گناه و چگونه و چرا جامعه آن را از میان می برد؟ » مشغول بود. در سالهای ۱۹۰۶-۱۹۰۷ هرتز در دوئه(Douai) دبیر فلسفه شد و سپس به استادیاری در بخش پنجم مدرسه عملی مطالعات عالی (قسمت علوم دینی) به کار پرداخت تا زمانی که جنگ جهانی اول از راه رسید و وی به جبهه فراخوانده شد. در سال ۱۹۰۷ ، هرتز در سال نامه جامعه شنلسی مقاله ای با عنوان « درآمدی بر مطالعه بازنمایی جمعی مرگ» (Contribution à une etude sur la representation de la mort)(vol., 10, : 48-137) را نوشت و در آن به ویژه با اتکاء بر مردم نگاری دایاک(Dayak) ها ی بورنئو(Borneo) مناسک پاگشایی(رمز آموزی) در مرگ را با ازدواج و مناسک ازدواج مقایسه کرد. در سال ۱۹۰۹ در گاهنامه فلسفی (Revue Philosophique) متنی درباره «برتری دست راست» (Prééminence de la main droite) نوشت و آن را تاثیری از دوگرایی موجود در اندیشه ابتدایی در کالبد انسانی دانست. در زمینه فلکلور باید همچنین به مطالعه وی بر کیش سنت بس (Sainte Besse) (1913) که آن را در چارچوب قرائتی دورکیمی قرار داد. مجموعه ای از این متون پس از مرگ هرتز در سال ۱۹۲۸ با عنوان «مجموعه جامعه شناسی دینی و فلکلور» (Mélange de sociologie religieuse et de folklore ) منتشر شد ( در سال ۱۹۷۰ این کتاب بار دیگر با مقدمه ژرژ بلاندیه در انتشارات دانشگاهی فرانسه منتشر شد) . هرتز در جبهه جنگ در سال ۱۹۱۵ و در سن سی و سه سالگی در حالیکه در راس افراد زیر فرمان خود به یک مسلسل آلمانی در مارشویل (Marcheville) حمله کرده بود، کشته شد. هزتز نتوانست رساله دکترای خود را به پایان برد و مارسل موس در سال ۱۹۲۲ در گاهنامه تاریخ ادیان(Revue de l’Histoire des Religion) آن را به چاپ رساند. این متن بار دیگر در سال ۱۹۸۸ به انتشار رسید: «گناه و تاوان در جوامع ابتدایی» (Le Péché et l’expiation dans les sociétiés primitives) ( با مقدمه و یادداشت های مارسل موس و پیشگفتار ژ.ژامنJ. Jamin) (Paris, Jean Michel Place) گاهنامه گرادیوا (Gradhiva) نیز «یادداشت های کلاس مارسل موس در کلژ دو فرانس» (Notes de cours de M. Mauss au Collège de France) (با تدوین و یادداشت های ژ.ژامن و ف. لوپو را در شماره ۲ نابستان ۱۹۸۷) منتشر کرد. این کلاس را موس در سالهای ۱۹۳۵ نا ۱۹۳۸ بر اساس رساله هرتز تدریس کرده بود .

کتابنامه:
– E. Evans-Prichard, 1960, “Introduction” à Death and Right Hand.
– R. Needham;, 1978(1973), “Introduction” à Right and Left, Essays on Dual Symbolic Classifications, Chicago, Chicago University Press.
– R. Parkin, 1996, The Dark Side of Humanity, The work of R. Hertz and its Legacy, Gordon and Breach.

منبع:
Gaillard, Gerald, 1997, Dictionnaire des ethnologues et anthropologies, Paris, Armand Colin.