در هزارتوهای نظم جهانی

گروه کتاب و رسانه

فکوهی، ناصر، ۱۳۸۴، در هزارتوهای نظم جهانی، تهران: نشر نی.

این کتاب در کنار کتاب «از فرهنگ تا توسعه» (نشر فردوس) و کتاب «انسان شناسی و توسعه» (نشر افکار) یکی از سه کتاب اساسی است که نگارنده به موضوع توسعه و روابط پیچیده آن با فرهنگ اختصاص داده است.
در این کتاب مسئله توسعه، ابتدا در قالب بحثی طولانی درباره تغییر رویکردهای فناورانه به موضوع توسعه در طول صد سال اخیر ، به سوی رویکردهای فرهنگی توصیف و تحلیل شده و بر دلایل و پی آمدهای این امر تاکید شده است. سپس مولف در قالب مقالات متعدد که هر کدام به مصداق های متفاوتی از امر توسعه در زندگی انسان ها در جوامع کنونی جهان می پردازند، موضوع را باز کرده و گسترش داده است.
دید عمومی کتاب نسبت به موضوع توسعه، دیدی فرهنگی است که توسعه را در چارچوبی جهانی قرار داده و از همین زاویه به موضوع نگاه می کند. افزون بر این در این کتاب توجه خاصی به روابط میان اقتصاد و فرهنگ و سیاست که در جهان امروز مسئله ای حاد را می سازد به نحوی که دخالت های سیاسی دائما مشکلات بیشتری را در سطح نظام های اجتماعی ایجاد می کند، انجام شده است.
مباحث و مصادیق در این زمینه ها به ساختارهای مالی و اقتصادی جهان، رسانه ها و شبکه جهانی آنها و روابط اقتصادی حاکم درونشان و همچنین مباحثی به ظاهر کاملا سیاسی همچون جنگ یا کاملا اقتصادی همچون نفت، در رابطه پیچیده ای که با حوزه فرهنگ و توسعه دارند، بررسی شده اند.