«در تار و پود فرهنگ ها و موقعیت ما»

 

کتاب جدید ناصر فکوهی با عنوان «در تار و پود فرهنگ ها و موقعیت ما» توسط نشر ثالث در اسفندماه ۱۴۰۰ منتشر شد. این کتاب شامل مجموعه مقالات و یادداشتها و ترجمه های کوتاه ناصر فکوهی درباره مسائل نظری و نگاه انسان شناسی به جهان و مسائل روز از زاویه دید انسان شناسی به مثابه دانشی جدید, بین رشته ای و مدرن است. بخشی از کتاب شامل مقالات کتاب پیشین ناصر فکوهی , «پاره های انسان شناسی» می باشد که مدتها در دسترس نبود.