حاکمان، مبارزات طبقاتی در شوروی (۱۹۴۱-۱۹۳۰)

گروه کتاب و رسانه

بتلهایم، شارل، ۱۳۸۱، حاکمان، مبارزات طبقاتی در شوروی (۱۹۴۱-۱۹۳۰)، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، ۴۱۶ صفحه.
استالینیسم تمامیتی است در حکم یک نظام فکری. تحلیل مبارزات طبقاتی در شوروی در سالهای دهه سی قرن بیستم در برگیرنده واقعیتی بس پیچیده و به شدت متغییر است. ما در تعقیب این هدف از نظم خاصی برای تحقیق استفاده کرده ایم که عین آن را در گزارش کار نمی توان تکرار کرد. به همین دلیل ، نتایج به دست آمده از تحلیل استالینیسم و واقعیت آن را در دو جلد عرضه خواهیم کرد: جلد نخست به بررسی احوال محکومان(دهقانان، کارگران، سرکوب و دهشت گسترده ای که آنان تحمل می کردند، انباشت سرمایه ای که آن ها قربانیانش بودند و بحران های ویژه انباشت) اختصاص یافته است؛ جلد دوم مسائل مربوط به حاکمان، ایدئولوژی در دهه سی، شکل های موجودیت و حیات طبقه جدید ، شرایط تاریخی تشکیل شدن آن، نقش حزب و سیاست بین المللی شوروی را بررسی می کند.
فهرست مطالب
بخش اول – حاکم مطلقی به نام «دبیر کل»، بتی به نام «پرولتاریا»
فصل اول- مضمون ها و روش های ایدئولوژیک استالینیسم
فصل دوم- کارکرد ساختار ایدئولوژیک استالینیسم
فضل سوم- ایدئولوژی عملی استالینیسم و اثرات اجتماعی آن

بخش دوم: سپیده دم حاکمان
فصل اول- «انقلاب فرهنگی»(۱۹۳۱-۱۹۲۸)
فصل دوم- نخستین تلاش های گروه رهبری برای «رام کردن» حزب
فصل سوم- «عقب نشینی» سال های ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۴
فصل چهارم- تشدید دیکتاتوری گروه رهبری بر حزب و کادرهای آن

بخش سوم- استقرار بورزوازی حزبی
فصل اول- تغییر و تحولات حزب
فصل دوم- روند استحکام/ انقیاد طبقه نوین
فصل سوم – تغییر و تحول روابط حزب و طبقه حاکم
فصل چهارم- ویژگی طبقه حاکم نوین

بخش چهارم- همراه با هیتلر علیه رهایی مردمی
فصل اول – دوره ۱۹۲۸-۱۹۳۴، افشای اتحاد کشورهای غربی و مبارزه «علیه فاشیسم»
فصل دوم- تضاد های سیاست های خارجی شووی و خط سیاسی بین الملل کمونیست
فصل سوم- سال های پیمان آلمان و شوروی
موخره: به جای نتیجه گیری
کتابنامه