توسعه و انسان شناسی کاربردی

گروه کتاب و رسانه

فکوهی، ناصر،۱۳۸۹، توسعه و انسان شناسی کاربردی، تهران: نشر افکار، ۴۱۴ صفحه.

کتاب توسعه و انسان شناسی کاربردی سومین کتابی است که ناصر فکوهی در زمینه توسعه تالیف کرده است . پیش از این دو کتاب « از فرهنگ تا توسعه» (انتشارات فردوس، ۱۳۷۹) و و «در هزار توهای نظم جهانی» (نشر نی ، ۱۳۸۶) از وی در همین زمینه منشر شده بود. کتاب حاضر نیز همچون دو کتاب پیشین مجموعه ای از جستارهای نگارنده در حوزه روابط پیچیده توسعه با فرهنگ از دریچه دید یک انسان شناس است. در این کتاب موضوع توسعه ایران و مسائل کنونی جامعه ما موضوع اصلی را تشکیل می دهد و هر یک از جستارها به یکی از ابعاد این مسائل بیشتر از دیدگاهی آسیب شناسانه و با ارائه راه حل هایی عملی در کوتاه و دراز مدت می پردازند. کاربردی بودن در این کتاب بحث اساسی است، اینکه علوم اجتماعی و به ویژه انسان شناسی نمی تواند در جامعه ای با مشکلات متفاوت و بسیار پیچیده بی تفاوت صرفا خود را مشعول به تاملات نظری کند. اما نکته مهم آن است که مولف این گونه رویکرد کاربردی را بدون چارچوب های تحلیلی نیز بی فایده و غیر کارا می داند.

فهرست مطالب کتاب:
پیشگفتار

بخش اول: سیاست گذاری فرهنگی، شهر و شهروندی

کاربرد انسان شناسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه
تعارض سنت و مدرنیته در عرصه ی توسعه اجتماعی ایران
جدال شکل و محتوا در عرصه ی عمومی در ایران
تقویت اخلاق شهروندی : راهی برای گذار به دموکرسی مشارکتی
آسیب شناسی فرهنگی – اجتماعی روابط همسایگی در کلان شهر تهران
فضای سیبرنتیک به مثابه فشای شهری: مطالعه ی موردی شهر تهران
تبعیض مثبت – ابزار محرومیت زدایی با نگاهی به موقعیت زنان در ایران
آمایش سرزمین، شهرهای جدید و استراتژی مصرف انرزی

بخش دوم: فرهنگ و هویت
فرایندهای فرهنگی معاصر و پیامدهای آن ها در حوزه ی انسان شناسی
نگاهی بر روند های کلان آسیب شناختی فرهنگی در جامعه معاصر ایران
نگرش انسان شناختی بر پدیده شادی حوانان در ایران
خرده فرهنگ های اقلیتی و سبک زندگی: روند ها و جشم اندازها در ایران
تجربه زندگی روزمره ی دهتران دانشجو در ایران: مسائل و جشم اندازها
اوقات فراعت و شکل گیری شخصیت فرهنگی: نمونه موردی دو دبیرستان دخنرانه ی شهر تهران
شکل گیری هویت جمعی در میان دهختران نوجوان ساکن در اسلام آباد کرج
بررسی انسان شناختی محله ی آلونک نشین علی آباد مهران در شهر تهران