تعاریف فرهنگی: تمدن

در این مجموعه برای هر یک از مفاهیم فرهنگی و گاه اسامی خاص در همین حوزه، توصیفی کوتاه ارائه می شود. متن‌ها به وسیله دکتر ناصر فکوهی ، استاد انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسانشناسی و فرهنگ نوشته شده، و ویدیو ها به وسیله خانم زهره دودانگه دستیار علمی وی، تهیه شده‌اند. این مجموعه در انتها یک فرهنگ تصویری برای واژگان و اسامی خاص علوم اجتماعی خواهد شد.