آیا دموکراسی در آمریکا خواهد مرد؟

مایکل باشلاس (Michael Beschloss) یکی از مهم‌ترین تاریخ‌دانانی کنونی آمریکا و متخصص تاریخ ریاست جمهوری‌ها در این کشور است. او گرایش به حزب دموکرات دارد، اما یک میانه‌رو کامل است و به هیچ وجه نمی‌توان وی را نزدیک به چپ یا ایده‌های آن دانست. وی همسر خانم افسانه مشایخی، یک آمریکایی ایرانی-تبار است که خود از سرمایه‌داران و مشاوران اقتصادی بزرگ آمریکاست. این نکات از آن رو اهمیت دارند که موضع بشلاس را به هیچ عنوان نمی‌توان یک گرایش حزبی دانست. اما این موضع به انتخابات پاییز سال جدید مسیحی (۲۰۲۲) یعنی انتخابات میان دوره‌ای مجالس آمریکا (کنگره و سنا) مربوط می‌شود. در این انتخابات، بنا بر تجربه دستکم صد ساله آمریکا، جز چند مورد استثنایی، همیشه حزبی که رئیس جمهورش در کاخ سفید باشد، بازنده است. همین نکته مهمی است که باشلاس در گفتگویی با سی. ان. ان. به آن اشاره می‌کند: دموکرات‌ها، یازده ماه فرصت دارند که قوانین فدرالی را به تصویب برسانند تا قوانین ایالتی اخیر را که زیر کنترل جمهوریخواهان وضع شده و به فرمانداران و مسئولین سیاسی امکان می‌دهند با نوعی «کودتای قانونی» رای مردم را دور بزنند و حزب جمهوریخواه را برغم از دست دادن اکثریت آرای مردمی، در حکومت نگه دارند، خنثی کنند. اما فراتر از این قوانین، باختن در این انتخابات، می‌تواند به معنای مرگ دموکراسی آمریکا و قدم گذاشتن این کشور در همان راهی باشد که مجارستان لااقل از سال ۲۰۱۰ با ویکتور اوربان وارد آن شده است: گرایش آرام اما سرسخت به طرف یک ملی‌گرایی ِ راست و پوپولیستی ضد‌اروپایی، ضد مهاجران، سرکوب مخالفان به ویژه مطبوعات و تضعیف قوه قضاییه و قدرت گرفتن و بقای هرچه بیشتر یک فرد در راس قدرت دولتی. می‌دانیم که ترامپ ازهم اکنون برای انتخابات بعدی طرفداری خود را از اوربان اعلام کرده است و بنابراین تمایل بسیاری به آن دارد که آمریکا را در همان موقعیت قرار دهد. به همین دلیل است که بشلاس معتقد است که انتخابات ۲۰۲۲ تنها راهی است که طرفداران حفظ دموکراسی آمریکایی برای مقابله با اقتدارگرایان دارند و در حالی که حزب جمهوریخواه تقریبا به یک کیش شخصیت ترامپ تبدیل و آمریکا بیش از هر زمانی از جنگ داخلی‌اش در قرن هجده، دو‌قطبی شده، باید همه تلاش‌ها بر شعار تداوم دموکراسی معطوف باشد و نه مسائل و گرایش‌های حزبی. به نظر او، اگر انتخابات سال جاری، همچون همیشه به یک حزب اقتدار گرا باخته شود، در شرایط بحران فرهنگی و اجتماعی . اقتصادی آمریکا، بعید خواهد بود که این کشور تا مدتهای مدیدی بتواند به آن برگردد و این امر تاثیری عظیم بر جهان باقی خواهد گذاشت زیرا در همه جا به حفظ، سربرآوردن و تقویت احزاب و نیروهای تندرو و ضد دموکرات ، پوپولیست و اقتدارگرا می انجامد.
بشلاس معتقد است که دروغ پراکنی و نظریه‌های توطئه که ترامپ پراکند به دموکراسی و باور به انتخابات ضربه زدند. و همانگونه که دخالت آمریکا علیه فاشیسم بود که این کشور را حفظ کرد ، ۲۰۲۲ انتخابی از این دست است و عقب نشینی در برابر کیش ترامپ در آینده برای هیچ کسی قابل توجیه نخواهد بود.

گفتگوی بشلاس را در لینک زیر در یوتیوب ببینید:

 https://www.youtube.com/watch?v=82yAGmmoaYw