مرور برچسب

۸ ساعت کار روزانه برای کارگران

روز ماندگار

در سال 1884‌، چهارمین کنگرهء فدراسیون آمریکایی کار، مطالبه‌ای را مطرح کرد که به‌زودی بدل به یک خواست جهانی برای کارگران سراسر جهان شد: «هشت ساعت کار روزانه.» این فدراسیون دو سال به کارفرمایان فرصت داد تا به این مطالبه پاسخ مثبت دهند و در…