مرور برچسب

یارانه

یارانه ها و بن بست دولت: گفتگو با ناصر فکوهی

مثلث 1-به نظر شما علیرغم تبلیغات گسترده دولت ،چرا مردم ار انصراف یارانه استقبال نکردند؟ به گمان من به این دلیل ساده که اولا مردم در شرایط اقتصادی بسیار بدی به سر می برند که حتی مبلغ ناچیز یارانه هم شاید بتواند بخشی از هزینه زندگی آنها…