مرور برچسب

گوگن

پاره‌های هنر(۱۸): گوگن: هنر ِ احساس

برگردان ناصر فکوهی (...) همیشه پیش روی خود ایرانی ها (پارس‌ها)، کامبوجی ‌ها و کمی مصری‌ها را در نظر بگیرید. اشتباه بزرگ، یونانی است، هر اندازه هم زیبا باشد (...)» (گوگن، اکتبر 1897، تاهیتی) (...) به نظر من، اندیشه‌ای آثار مرا هدایت…