مرور برچسب

گفتگو در علم جامعه شناسی

منطق گفتگو: گفتگوبا ناصر فکوهی

سیدمحسن حسینی طاها 1.گفتگو در علم جامعه شناسی چگونه تعریف می شود؟به عبارتی چه زمانی می توانیم بگوییم میان دو جنس همگون(دودوست،زن وشوهر،دوحزب و...) گفتگوصورت گرفته است؟ گفتگو در علوم اجتماعی و به ویژه در انسان شناسی دارای دو مفهوم است:…