مرور برچسب

گفتگو با پیر بوردیو

«همه چیز اجتماعی است!» : گفتگو با پیر بوردیو (۶)

ترجمه ناصر فکوهی بخش ششم و نهایی - به نظر شما آینده پژوهش در جامعه شناسی ادبیات چیست؟ - خوب، در این کتاب من فراخوانی داده ام به نوعی تلفیق غیر التقاطی از پژوهش های ادبی مختلفی که امروز جدای از هم انجام می گیرند، و البته برای این…