مرور برچسب

گفتگوی پیرمارک بیازی با پیر بوردیو

«همه چیز اجتماعی است!» : گفتگو با پیر بوردیو (۱)

ترجمه: ناصر فکوهی این گفتگو در سال 1992 به وسیله پیر مارک دو بیازی(Pierre Marc de Biasi)، متخصص ادبیات فلوبر با بوردیو انجام شده است و در مجله ادبی فرانسه در اکتبر همین سال شماره 303 منتشر شده است. ترجمه این گفتگو را در چندین بخش از…