مرور برچسب

گفتمان های ایدئولوژیک

پرسش از فرهنگ (۵۸): تفکیک فضایی چه رابطه ای با فرهنگ دارد؟

تصویر: تفکیک فضایی بین نژادی در ایالات متحده اوایل قرن بیستم فضا مفهومی بیولوژیک – فرهنگی است؛ بیولوژیک ، از آن رو که هر نوع شکل گیری ذهنی و شخصیتی در انسان به مثابه فرد و به مثابه گروه اجتماعی، تنها با مشخص شدن «مرز» های فیزیکی در فضا،…