مرور برچسب

گفتمان تربیتی

پرسش از فرهنگ (۷۳): چه تفاوتی میان گفتمان تربیتی و گفتمان فرهنگی هست؟

فرهنگ و تربیت در موارد بسیاری و به ویژه در نزد کنشگران متعارف اجتماعی و حتی کسانی که از سطح بالایی از سرمایه فرهنگی برخوردارند با نوعی اشتباه اغلب ناخود آگاهانه، روبرو می شویم که خود را به خوبی در سطح زبان و اشاره هایی که در آن در هم معنی…