مرور برچسب

گسست نسلی

مسائل بین نسلی، مسئولیت دهی به جای تصدی گری: گفتگو با ناصر فکوهی

محمد جواد استادی نسل ها، در مفهومی خطی و در پیوستاری معنایی از لحاظ جامعه شناختی می توانند نوعی تجسم تداوم و پایداری نظام اجتماعی باشند که البته می توانند خود را صرفا باز تولیدی مکانیکی بکنند و یا تلاش شود در آنها با برنامه ریزی، وضعیت…