مرور برچسب

گئورگ لوکاچ

پاره‌های هنر(۱۶)، لوکاچ: ایدئولوژی مدرنیسم

برگردان ناصر فکوهی سبک حقیقی یک اثر هنری به چه چیزی بستگی دارد؟ چه چیز سبب می شود این اثر به یک سو تمایل بیابد و نه به سویی دیگر؟ (این را نیز بگوییم که منظور ما در اینجا تمایلی است که بیان آن در اثر هنری شکل گرفته است و لزوما با تمایل…