مرور برچسب

کیفی گرایی

کمی گرایی و کیفی گرایی

زمانی که بحث از روش در علوم اجتماعی پیش می آید بلافاصله یک طبقه بندی دوگانه مطرح می شود که این روش ها را به روش‌های کمی و روش های کیفی تقسیم می کنند و تا اندازه ای نیز به صورت از پیش تعیین شده روش های کمی را خاص جامعه شناسی و روش های کیفی…