مرور برچسب

کنش و نظریه

کنش و نظریه (۵): دام های ساده اندیشی

یک عکس فوری و صد ساله از جهانی که در آن زندگی می کنیم: کشتاربزرگ جنگ های دهه 1870 که نیم قرن بعد در جنگ جهانی اول (1914-1918)، بیست سال پس از آن در جنگ جهانی دوم (1940-1945)، چهل سال بعد در جنگ های فروپاشی شوروی در قفقار و شرق اروپا و جنگ…

کنش و نظریه (۳): ایستادن بر دروازه‌های ناکجاآباد

به گزارش روزنامه «لوموند»، نشریه «نیوزویک» که بیش از 80 سال از انتشار آن می‌گذرد، آخرین شماره خود را به تاریخ 31 دسامبر 2012، به انتشار رساند و عنوان «آخرین شماره چاپ‌شده» (lastprintissue) را بر خود داشت. نیوزویک دیگر جز از طریق رسانه‌های…

کنش و نظریه (۱): مرزهای کنش آموزشی در حوزه فرهنگ

نقد پذیر نیستیم! در بررسی های آسیب شناختی مشکلات و مسائل اجتماعی، عموما چندین رویکرد نظری- کاربردی در کنار و در بسیاری از موارد رودرروی یکدیگر قرار می گیرند و هر یک از آنها بر ضرورت و اهمیت بیشتر حوزه خود پای می فشارد. این رویکردها عمدتا…