مرور برچسب

کنشهای اجتماعی

لوفبور و روزمرگی شهری

به باور هانری لوفبور به مثابه یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان شهر مدرن، روزمرگی را باید قالب اصلی و بنیادین هژمونی قدرت سرمایه‌داری در شهر مدرن صنعتی و پسا صنعتی به شمار‌آورد. روزمرگی در این تعبیر یک واحد فضایی- زمانی را تشکیل…

هنر و جوامع مراقبت

ژیل دولوز برگردان ناصر فکوهی نخست به این نکته توجه داشته باشیم: داشتن یک ایده، در رده یک امری ارتباطی قرار نمی‌گیرد. و من می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم؛ زیرا این یکی از سؤالاتی بوده که بسیار لطف کرده‌اید و از من پرسیده‌اید. می‌خواهم به…