مرور برچسب

کلود مایاسو

کلود مایاسو

امانوئل تره برگردان ناصر فکوهی انسان شناس فرانسوی ( 1925-2005) کلود ما را ترک کرد و همراه خود دورانی خاص از انسان شناسی را برد. بسیاری از انسان شناسان نسل من بر این امر توافق دارند که کلود مایاسو با مرگ خود بخشی از زندگی ما را نیز از…