مرور برچسب

کرج

هویت شهری و کرج: گفتگو با ناصر فکوهی

زهرا غزنویان، حامد جلیلوند هویت، مفهومی است که این روزها خیلی به کار می رود. منظور از هویت یک شهر چیست و چه عناصری آنرا تشکیل می‌دهند؟ هویت در معنای انسان شناختی و جامعه شناختی آن ، فراتر از این مفهوم در حوزه روان شناسی است یعنی به…