مرور برچسب

کتاب «گفت وگوهایی دربارة انسان و فرهنگ»

درباره تلویزیون: گفتگو با ناصر فکوهی درباره کتاب بوردیو

گروه کتاب و رسانه گفت‎وگو با ناصر فکوهی درباره کتاب «گفت‎وگوهایی دربارة انسان و فرهنگ» تنفس در فضای متن - به عنوان نخستین سؤال بفرمایید که «گفت‎وگو» به مثابه یک تکنیک و روش در علوم اجتماعی چگونه تعریف شده است و از چه جایگاه علمی…