مرور برچسب

کتاب پاره های انسان شناسی

پاره های انسان شناسی

گروه کتاب و رسانه فکوهی، ناصر، 1385، پاره های انسان شناسی، مجموعه مقاله های کوتاه ، نقد ها و گفت و گو های انسان شناختی، تهران: نشر نی، 728 صفحه. انسان شناسی علمی زنده، پویا و رو به رشد است که با حرکت از محور انسان، این موجود شگفت…