مرور برچسب

کتاب «همسازی و تعارض در هویت و قومیت»

همسازی و تعارض در هویت و قومیت،

زكيه دهقاني همسازی و تعارض در هویت و قومیت، ناصر فکوهی، انتشارات : گل آذین ، تهران 1389 گفتمان هویت به ویژه در چند دهه گذشته، بی گمان یکی از مهم ترین پرسش ها در حوزه روابط میان افراد و جوامع بوده است. این موضوع هنگامی که با مسئله مهمی…