مرور برچسب

کتاب «نامکان ها» ی مارک اوژه

نامکان ها

نامکان ها، مارک اوژه، ترجمه منوچهر فرهومند، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، 1387. پشت سر گذاشتن فضا جهانی شدن در معنای جدید آن، یعنی دنیایی که در حال بیرون آمدن از نطفه انقلاب اطلاعاتی دهه 198- است، رابطه انسان ها را با زمان و مکان به…