مرور برچسب

کتاب «ما آن ها؛ اتنوگرافی یک تردید»

ما، آن ها؛ اتنوگرافی یک تردید

مرضیه جعفری پارساپژوه، سپیده (1384)، ما، آن ها؛ اتنوگرافی یک تردید، تهران: پژوهشکده ی مردم شناسی. یکی از کتاب ها و منابع موجود در زمینه ی انسان شناسی شهری، که از منابع اولیه ی کار شده در این حوزه پس از طرح و تدرس مباحث جدید انسان…