مرور برچسب

کتاب سال های گورباچف

سال های گورباچف

گروه کتاب و رسانه بتلهایم، شارل، 1381، سال های گورباچف، «انقلاب سوم» یا پرسترویکا، موخره بتلهایم بر ترجمه فارسی «محکومان» و «حاکمان»، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، 259 صفحه. کتاب حاضر با عنوان انقلاب سوم یا پرسترویکا موخره ای است…