مرور برچسب

کتاب در هزارتوهای نظم جهانی

در هزارتوهای نظم جهانی

گروه کتاب و رسانه فکوهی، ناصر، 1384، در هزارتوهای نظم جهانی، تهران: نشر نی. این کتاب در کنار کتاب «از فرهنگ تا توسعه» (نشر فردوس) و کتاب «انسان شناسی و توسعه» (نشر افکار) یکی از سه کتاب اساسی است که نگارنده به موضوع توسعه و روابط…