مرور برچسب

کتاب خشونت سیاسی نظریات مباحث اشکال و راهکارها

خشونت سیاسی، نظریات، مباحث، اشکال و راهکارها

گروه کتاب و رسانه خشونت سیاسی، نظریات، مباحث، اشکال و راهکارها، تهران، پیام امروز، نشر قطره، 1378، 287 صفحه + نمایه موضوعی و اسامی خاص فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه مفهوم خشونت خشونت سیاسی دورباطل خشونت و توسعة اجتماعی…