مرور برچسب

کتاب خاطرات جوانی

خاطرات جوانی

گروه کتاب و رسانه رولان، رومن، خاطرات جوانی، ترجمة ناصر فکوهی، تهران، نشر فردوس، 1368، چاپ سوم، 1380‌، 448صفحه + سالنمای زندگی و آثار رولان + توضیحی درباره کتاب های مهم رولان + کتابنامة عمومی دربارة رولان + یادداشت هایی درباره “خاطرات…