مرور برچسب

کتاب حاکمان مبارزات طبقاتی در شوروی

محکومان، مبارزات طبقاتی در شوروی (۱۹۴۱-۱۹۳۰)

گروه کتاب و رسانه بتلهایم، شارل، 1381، محکومان، مبارزات طبقاتی در شوروی (1941-1930)، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، 391 صفحه. استالینیسم تمامیتی است در حکم یک نظام فکری. تحلیل مبارزات طبقاتی در شوروی در سالهای دهه سی قرن بیستم در…

حاکمان، مبارزات طبقاتی در شوروی (۱۹۴۱-۱۹۳۰)

گروه کتاب و رسانه بتلهایم، شارل، 1381، حاکمان، مبارزات طبقاتی در شوروی (1941-1930)، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، 416 صفحه. استالینیسم تمامیتی است در حکم یک نظام فکری. تحلیل مبارزات طبقاتی در شوروی در سالهای دهه سی قرن بیستم در…