مرور برچسب

کتاب توسعه و انسان شناسی کاربردی

توسعه و انسان شناسی کاربردی

گروه کتاب و رسانه فکوهی، ناصر،1389، توسعه و انسان شناسی کاربردی، تهران: نشر افکار، 414 صفحه. کتاب توسعه و انسان شناسی کاربردی سومین کتابی است که ناصر فکوهی در زمینه توسعه تالیف کرده است . پیش از این دو کتاب « از فرهنگ تا توسعه»…