مرور برچسب

کتاب تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی

تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی

گروه کتاب و رسانه فکوهی، ناصر، 1383، تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی ، تهران، نشر نی، 474 صفحه. رویکرد اساسی مورد استفاده در کتاب حاضر به موضوع نظریه، رویکردی سه گانه بوده است: تاریخ، انسان ، اندیشه. در نخستین رویکرد، نظریه در…