مرور برچسب

کتاب انسان شناسی شهری

انسان شناسی شهری

گروه کتاب و رسانه فکوهی، ناصر، 1383، انسان شناسی شهری، تهران: نشر نی، 608 صفحه. در ساختار کتاب حاضر منطقی به کار گرفته شده است که بنا بر آن نخست رویکردی انسان شناختی – تاریخی در نظر بوده است که در آن منشاء و تحول شهرها از ابتدا تا…