مرور برچسب

کاهش تنش های اجتماعی

پرسش از فرهنگ ۳۱: آیا افزایش سرمایه فرهنگی به کاهش تنش های اجتماعی منجر می شود؟

زمانی که در سال های بین دو جنگ جهانی، یعنی در فاصله 1920 تا 1940 یکی از بی رحمانه ترین و سطحی گرایانه ترین ایدئولوژی های سیاسی در تاریخ انسان یعنی فاشیسم در حوزه زبان آلمانی ظاهر شد و پس از پایان یافتن آن با تخریب عمومی جهان در کمتر از ده…