مرور برچسب

کارکرد فرهنگی

پرسش از فرهنگ (۶۰): کارکرد فرهنگی دروغ چیست؟

در بررسی پدیده هایی که گاه به صورتی مترادف «ارزش» ، «عرف» یا «اخلاق» نامیده می شوند، دغدغه اندیشمندان اجتماعی همواره آن بوده است که بعدی کارکردی نیز در آنها بیابند. هر چند کارگردگرایی به مثابه یک رویکرد نظری – روش شناختی مدتهاست که اعتبار…