مرور برچسب

کارو لوکس

کارو لوکس

فیریکدان، استاد دانشگاه 1328-1389 «کارو » هم رفت ! ما مست شدیم و دل جدا شد / از ما بگریخت تا کجا شد چون دید که بند عقل بگسست / در حال دلم گریزپا شد او جای دگر نرفته باشد / او جانب خلوت خدا شد در خانه مجو که او هواییست / او…