مرور برچسب

ژنو

ژنو: اعتبار بازیافته دیپلماسی ایرانی

13 فروردین 1394، به مثابه یکی از روزهای مهم در تاریخ معاصر ثبت شد؛ نه به این دلیل که توافق نامه امضا شده برای ما، لزوما بزرگترین پیروزی ها باشد و برای طرف مقابل شکستی بزرگ و یا برعکس؛ بلکه به این دلیل که کشورما توانست پس از سال ها، در عرصه…