مرور برچسب

ژئوپلیتیک ایران

موضوع اساسی مذاکرات بین المللی: ژئوپلیتیک ایران

آنچه پیش از هر چیز در این گردهم آیی برای من اهمیت دارد، فراتر از مفهوم «امریکا شناسی»، مسئله خود ایران چه به مثابه یک «دولت ملی» و چه به مثابه یک «پهنه فرهنگی» است. گمان می کنم ما و بسیاری از کشورهای دیگر امروز به این دلیل به سوی «غرب…