مرور برچسب

چشم انداز فرهنگ عمومی

چشم انداز فرهنگ عمومی و نظام دانشگاهی در جهان و در ایران

چکیده با وقوع انقلاب اطلاعاتی و به وجود آمدن جهان شبکه ای که امروز در آن زندگی می کنیم، هر چند درباره تبعات و اشکال این انقلاب و اصولا تفسیر آن و مختصات جهان شبکه ای بیشترین اختلافات میان اندیشمندان وجود دارد، دستکم در یک مورد اجماع هست و…