مرور برچسب

چرخه خشونت

مبارزه مطلق با خشونت: راه پیش روی ادیان در جهان مدرن

یان اسمان برگردان ناصر فکوهی تصویر: اسمان تحقیقات دانشمند مصر شناس آلمانی، یان اسمان نه فقط درباره دوران باستان، بلکه درباره حافظه مصر، ظهور تک خداگرایی و روابط میان آن با خشونت است. با او درباره رابطه این دو فرایند، گفتگویی انجام شده…

چرخه خشونت در پاریس (متن کامل)

پاریس، کابوسی 48 ساعته را پشت سر گذاشت. حمله تروریستهای سلفی به شورای نویسندگان مجله «شارلی ابدو»(Charlie Ebdo) و کشتاربی رحمانه آنها و ماموران پلیس و گروگان گیری هایی که نزدیک به بیست قربانی به جای گذاشتند، پایان یافتند. این ماجرا، پایتخت…