مرور برچسب

پیرسانسو

بوطیقای شهر- بخش ۶۵

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه حرکت‌ انقلابی آیا شهر و انقلاب به یکدیگر پیوسته‌اند؟ ابتدا بگوییم که انقلاب‌ها اغلب زمانی که خودانگیختگی خود را از دست می‌دهند، زمانی که شور و هیجان شهری در آن‌ها از میان می‌رود، می‌میرند:…

بوطیقای شهر(۲۲)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه ما هنوز در سطح خیال هستیم و اگر بخواهیم به طرف متغیرهای جسورانه‌تر برویم، لازم است که تحلیل همگن بنماید. برای مثال به منظور درک اهمیت یک مکان شهری، برای خود چنین قاعده‌ای بگذاریم: آیا می توان…

کافه‌ای که نبود، خیابانی که بود.

اینکه کسی بیست سال از بهترین سال‌های جوانی‌اش را در پاریس گذرانده باشد، آن هم از نیمهٔ 1970 و «سال‌های ژیسکار» تا نیمهٔ 1980 و «سال‌های میتران»؛ اینکه کسی در طول چهل سال هرگز از رفت‌وآمد به پاریس بازنمانده باشد و کوچه و خیابان‌های جوانی و…

بوطیقای شهر(۱۲)

با همکاری زهره دودانگه توضیح تصویر: لوار مونت مارتر اثر کامیل پیسارو از این راه پژوهش ما درمورد مولفه‌های خاص مکان‌های حقیقی شهری می‌تواند به پاسخی مناسب برسد. خط تقسیم به وسیلۀ هنرمندانی ترسیم شده این یا آن ساحت از شهر را به شهرنشینی…

بوطیقای شهر (۷)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی با همکاری زهره دودانگه بخش هفتم یک رویکرد ابژکتال به شهر، بهتر می‌تواند چیدمان محیط شهری را در نظر بگیرد. ما می‌توانیم، درون این رویکرد، یک درک ذهنی را از درکی که بیشتر عینی است تمیز دهیم. درک عینی،…