مرور برچسب

پساآنارشیسم

پسا آنارشیسم و مفهوم خرده مقاومت در تعاملات اجتماعی

دیدگاه عامیانه نسبت به نظریه آنارشیسم، آن را اغلب با مفاهیمی چون «هرج و مرج» ، «بی قانونی»، «نبود باور به هیچ گونه نظام سیاستگزاری» و ... مفاهیمی از این دست یکی می داند. این تصویر در طول سال های بحرانی جنبش های دانشجویی اروپایی و امریکایی…