مرور برچسب

پزشکی

آینده پزشکی و پزشکان در جامعه ما در گفتگو با ناصر فکوهی

مريم بورقاني فراهاني در دوران پیش مدرن، یعنی در ایران پیش از مشروطه، هر اندازه به گذشته های دور بازگردیم و اصولا در نظام های هند و اروپایی باستانی و حتی در سایر نظام های تمدنی و اجتماعی باستانی، درمانگران به کاست های بالای اجتماعی تعلق…