مرور برچسب

پزشکی ایران

الگوی نولیبرال و سیر قهقرایی پزشکی ایران

در گذشته ای نه چندان دور، پزشکان، بسیار گرانقدر و پزشکی یکی از مشاغلی بود که بیشترین احترام را در سلسله مراتب شغلی در کشور ما و در سراسر جهان ایجاد می کرد. بسیاری از خانواده های نخبه و در موقعیت های بالای اجتماعی چه از لحاظ اقتصادی و چه از…