مرور برچسب

پدیده گفتگو

زبان های ناتوان،گوش های ناشنوا

در میان پدیده هایی که انسان شناسی فرهنگی با آنها سروکار دارد و در جوامع باستانی، پیش صنعتی یا مدرن به شدت آنها را دنبال کرده و از خلال آنها می تواند به درک موقعیت و روند تحول یک جامعه پی ببرد، باید به پدیده گفتگو به مثابه یک مبادله ارتباطی…