مرور برچسب

پدیده فرهنگی

پرسش از فرهنگ(۵۹): آیا صدا پدیده ای فرهنگی است؟

برخی از پدیده هایی که در پیرامون ما وجود دارند، به حدی طبیعی و «بدیهی» به نظر می رسند که کمتر به اهمیت اساسی آنها نه تنها در حیات زیستی بلکه در موقعیت فرهنگی خود آگاهیم و درباره آن تامل می کنیم. «صدا» در مفهومی عام یکی از این پدیده ها است.…

پرسش از فرهنگ(۱۸): آیا بدن یک پدیده فرهنگی است؟

کالبد دست نایافتنی اگر در قرن نوزده و با حرکاتی هنری چون امپرسیونیمسم، فوویسم و اگسپرسیونیسم، بدن به موضوعی اساسی برای مجادلات هنری تبدیل شد، در حوزه علوم این موضوع در چارچوب های بسته و نفوذ ناپذیر آناتومی، فیزیولوزی و پزشکی محصور بود و…